Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1 . Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en (vervolg)overeenkomst tussen Prosperity/Peggy Sandaal en een wederpartij.
 2. Indien de wederpartij deze Algemene Voorwaarden voor de toepassing van enige overeenkomst aanvaardt, dan geldt die aanvaarding tevens voor alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen, tenzij de wederpartij voor de totstandkoming van die toekomstige overeenkomst schriftelijk aangeeft deze Algemene Voorwaarden voor die specifieke toekomstige overeenkomst niet te aanvaarden. In dit laatste geval zal Prosperity/Peggy Sandaal de toekomstige overeenkomst met de wederpartij alleen schriftelijk kunnen aangaan waarin Prosperity/Peggy Sandaal nadrukkelijk aanvaardt dat haar Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn.
 3. Behoudens het gestelde in punt 4 zijn afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Prosperity/Peggy Sandaal heeft ten allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden wederpartij toegezonden en zijn van toepassing op alle werkzaamheden die voortvloeien uit reeds bestaande overeenkomsten, tenzij wederpartij binnen zeven (7) dagen schriftelijk heeft medegedeeld niet akkoord te gaan, als ook op alle overeenkomsten die met Prosperity/Peggy Sandaal worden gesloten na de inwerkingtreding.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig in stand en zijn geheel van toepassing. De nietige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Prosperity/Peggy Sandaal, voor de uitvoering waarvan door Prosperity/Peggy Sandaal derden dienen te worden betrokken. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden mede ten behoeve van die derden bedongen.
 8. Prosperity/Peggy Sandaal is in geen geval verplicht strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. Het niet verlangen van naleving van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet het recht van Prosperity/Peggy Sandaal om de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te verlangen.

 

artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Prosperity/Peggy Sandaal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, dient de aanvaarding te geschieden binnen een redelijk termijn. In dit kader wordt verstaan onder een redelijk termijn een periode van veertien (14) dagen.
 2. Elke offerte dient schriftelijk aanvaard te worden. Indien gebruik is gemaakt van elektronische communicatie ligt de bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie te allen tijde bij de wederpartij. Ingeval van een andere wijze van aanvaarding is Prosperity/Peggy Sandaal vrij om zich niet op deze clausule te beroepen en zich op het standpunt te stellen dat een geldige overeenkomst is gesloten.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Prosperity/ Peggy Sandaal daaraan niet gebonden. De afwijkende aanvaarding geldt dan als een aanbod van de wederpartij, welk aanbod al dan niet door Prosperity/Peggy Sandaal kan worden aanvaard.
 4. Prosperity/Peggy Sandaal kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Prosperity/Peggy Sandaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Prosperity/Peggy Sandaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst met Prosperity/Peggy Sandaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Prosperity/Peggy Sandaal kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Prosperity/Peggy Sandaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Prosperity/Peggy Sandaal kan worden gevergd. Mededeling hiervan gaat via email. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om email en ongewenste mail folders te controleren voor vertrek naar de les/sessieruimte.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Prosperity/Peggy Sandaal op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Prosperity/Peggy Sandaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Prosperity/Peggy Sandaal tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die hieruit op enigerlei wijze voortvloeien.
 5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Prosperity/Peggy Sandaal gerechtigd tot een vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, die hieruit direct en/of indirect voortvloeien.
 6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan is wederpartij van rechtswege in gebreke zonder de noodzaak van een nadere ingebrekestelling. Prosperity/Peggy Sandaal is gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Prosperity/Peggy Sandaal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Prosperity/Peggy Sandaal op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook.

 

artikel 5. Overmacht

 1. Prosperity/Peggy Sandaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Mededeling van niet nakomen door overmacht gaat via email . De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om email en ongewenste mail folders te controleren voor vertrek naar de lesruimte.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte aan de zijde van Prosperity/Peggy Sandaal. Prosperity/Peggy Sandaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Prosperity/Peggy Sandaal haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Prosperity/Peggy Sandaal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Prosperity/Peggy Sandaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Prosperity/ Peggy Sandaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Is gerechtigd om periodiek te factureren. Prosperity/Peggy Sandaal is gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen dan wel vooraf zekerheid te verlangen.
 2. Indien wederpartij zich heeft ingeschreven voor een workshop en/of consult en deze zonder opgaaf van redenen niet bijwoont of zijn/haar inschrijving niet binnen 24 uur voor aanvang van de workshop en/of het consult annuleert worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 100% van de hoofdsom. Indien wederpartij de inschrijving van een workshop en/of consult annuleert binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop en/of consult worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 50 % van de hoofdsom.
 3. Klachten en/of bezwaren tegen declaraties en/of facturen dienen uiterlijk binnen één (1) week na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Prosperity/Peggy Sandaal.
 4. Indien geen voorafbetaling of zekerheid is verlangd en indien partijen geen andere afspraken hebben gemaakt, dient betaling van de factuur binnen de op de factuur gestelde termijn te geschieden.
 5. Alle bedragen zijn steeds in euro’s. Wederpartij dient alle betalingen aan Prosperity/Peggy Sandaal in euro’s te voldoen.
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 8. Prosperity/Peggy Sandaal heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Prosperity/Peggy Sandaal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Prosperity/Peggy Sandaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. Over betalingen via Paypal, Credit-Card, Bancontact en iDeal kunnen extra kosten berekend worden door Prosperity/Peggy Sandaal, maar momenteel wordt dit niet gedaan. Wijzigt dit dan wordt dat duidelijk aangegeven op de site.
 10. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Prosperity/Peggy Sandaal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 11. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, kan Prosperity/Peggy Sandaal de vordering uit handen geven. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 25,- ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van de wederpartij. Indien Prosperity/Peggy Sandaal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking bij wederpartij.

 

artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Prosperity/Peggy Sandaal sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van grove schuld van zichzelf. In geen geval is Prosperity/Peggy sandaal aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt.
 2. Indien Prosperity/Peggy Sandaal toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de waarde van de opdracht, zoals door Prosperity/Peggy Sandaal gefactureerd in de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling, en dan slechts voor zover deze facturen zijn betaald.
 3. De aansprakelijkheid van Prosperity/Peggy Sandaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Prosperity/Peggy Sandaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of vermogen schade, dan wel gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prosperity/Peggy Sandaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Prosperity/Peggy Sandaal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Prosperity/Peggy Sandaal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door Prosperity/Peggy Sandaal ingeschakelde derden.
 7. Indien de wederpartij medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen dient wederpartij hierover de informatie te verstrekken Prosperity/Peggy Sandaal indien deze wederpartij hiernaar vraagt. Indien wederpartij hiertoe geen informatie wenst te verstrekken is Prosperity/Peggy Sandaal gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden alsook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien de wederpartij reeds de inschrijfkosten heeft voldaan zullen deze door Prosperity/Peggy Sandaal worden gerestitueerd.

 

Artikel 8. Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Prosperity/Peggy Sandaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Prosperity/Peggy Sandaal toerekenbaar is. Indien Prosperity/Peggy Sandaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Prosperity/Peggy Sandaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Prosperity/Peggy Sandaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Prosperity/Peggy Sandaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Prosperity/Peggy Sandaal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Alle op de werken die Prosperity/Peggy Sandaal, als maker van het werk, heeft vervaardigd, vervaardigt en zal vervaardigen, al dan niet in het kader van een aangepast verzoek van de wederpartij, rustende auteursrechten komen uitsluitend toe aan Prosperity/Peggy Sandaal. Het maken van kopieën zoals fotokopie, schermkopie of elke andere duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder onze schriftelijke toestemming.
 2. Mocht er op deze site onderdelen zijn gebruikt waarop een copyright rust en /of waarvoor ik geen toestemming heb gevraagd, dan verzoek ik u om mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Ik zal dan direct het betreffende item verwijderen of alsnog toestemming vragen om dit item op deze site te zetten. Ik claim geen enkele manier het copyright.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.